Ekonomi

Omkring 80 procent av samfällighetens kostnader utgörs av de enskilda fastigheternas förbrukning av värme och vatten, samt el för utebelysning och garage. Omkring 10 procent av kostnaderna utgörs av skötsel och underhåll av samfällighetens garage, undercentral, vägar och park. Resterande 10 procent av kostnaderna utgörs av exempelvis försäkringar, administration och kabel-TV.
För att täcka dessa kostnader tas en samfällighetsavgift ut som betalas månadsvis i förskott senast sista bankdagen i månaden före den månad inbetalningen avser. Inbetalningsavier får du i din brevlåda. Preliminärt fördelas kostnaderna lika mellan delägande fastigheter enligt deras andelstal. Se vidare om avgiftsjusteringar för faktiska kostnader för värme- och vattenförbrukning längre fram.
Vid betalning via internet är det viktigt att fakturanumret anges (till exempel 1712048, som står för inbetalningen av decemberavgiften 2017 för Lavendelvägen 48) för att din betalning ska kunna identifieras. Eventuella förseningsavgifter och indrivningskostnader tas ut enligt meddelande på avin.

nov 4, 2017 @ 16:26