Bilar

Garage och parkering

Varje fastighet disponerar ett garage. Garaget tillhör dock inte den enskilda fastigheten, utan är samfällighetens egendom. Detta innebär att styrelsen vid behov äger tillträde till garagen för exempelvis inspektion.
Det är inte är tillåtet att bygga om eller ändra användningen av garaget. Det är inte heller tillåtet att utföra någon form av arbeten i garaget som innebär risk för brand. Exempel på detta är svetsningsarbeten och arbeten där skärverktyg används. Undvik att spilla kemikalier som motorolja, bromsolja, kylarvätska, etc, på golvet eller marken, eftersom detta skadar grundvattnet.
Tre stycken garage delar på en 10 amperesäkring. Detta innebär att du inte kan ta ut mer än 700 W på ditt eluttag. Det går alltså inte att använda både motor- och kupevärmare. Då går säkringen. Av miljö- och kostnadsskäl ska du använda dig av tidur som slår på högst 2 timmar före användandet, vilket ger en tillräcklig uppvärmning. Det är inte tillåtet att dra ut kablar till bilar som står på parkeringsplats utanför garaget då detta är förenat med säkerhetsrisker. Sådana kablar klipps när de upptäcks.
Samfällighetens parkeringsplatser är inte fastighetsbundna. Varje parkeringsplats kan alltså användas av alla som bor i föreningen och av deras tillfälliga gäster. Antalet bilar som ägs av boende i samfälligheten har successivt blivit allt fler, vilket har medfört att det ibland är svårt att finna en ledig parkeringsplats. Det är därför viktigt att du hjälper till att skapa fria parkeringsytor genom att först och främst använda ditt garage för parkering. Åtminstone när du inte ska använda bilen på några timmar och absolut över natten. Långtidsuppställning av trailers och bilar är inte tillåten.
Utanför de uppmärkta parkeringsplatserna är det parkeringsförbud. Ett bolag är kontrakterat för att övervaka att reglerna för parkering följs. Detta bolag har rätt att ta ut en straffavgift vid överträdelser. Styrelsen kan inte agera i enskilda ärenden. Vid eventuella oklarheter i samband med parkeringsböter hänvisas till parkeringsbolaget, vars telefonnummer finns anslaget vid infarterna.

Trafik

Huvudregeln är att motorfordonstrafik ska undvikas på våra gemensamma gångvägar, men att du kan köra fram till din fastighet vid tyngre transporter. Högsta tillåtna hastighet inom samfälligheten vid motorfordonstrafik är 10 km/tim. Färdtjänst, etc, kör naturligtvis fram till berörd fastighet.
Dels är skälen till detta säkerheten, speciellt för barnens. Alla gemensamma ytor utom vid garagen och parkeringsplatserna är att betrakta som lekytor. Om en olycka skulle uppstå där bil är inblandad på dessa ytor är det alltid bilföraren som bär ansvaret. Tänk på att barn saknar den vuxnes förmåga till framförhållning och därför mycket väl kan rusa fram från skymda platser som t.ex. en häck. Dels att tung belastning ökar risken för sättningar som kan skada vårt ledningsnät, med inte minst stora reparationskostnader som följd.

aug 25, 2014 @ 19:41